PRIVACY BELEID

Inleiding

Vanaf het moment dat u de website of de mobiele toepassingen van CDC Design bezoekt en gebruik maakt van en/of een beroep doet op de diensten die CDC Design aanbiedt, deelt u onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens mee aan CDC Design. CDC Design hecht het grootste belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verwerking van deze persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook bedoeld om u te informeren over de soorten gegevens die wij verzamelen, de redenen waarom wij ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoe lang ze in onze bestanden worden bewaard, welke rechten u hebt en hoe u die rechten kunt uitoefenen. CDC Design dankt u voor het zorgvuldig lezen van deze privacyverklaring. Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, bijvoorbeeld door u in te schrijven voor de diensten die CDC Design aanbiedt, verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het door CDC Design vastgestelde privacybeleid, alsook met de verwerking van uw gegevens zelf. De onderhavige privacyverklaring is gebaseerd op de Europese richtlijn van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en omvat de rechten en plichten van CDC Design jegens de externe personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van gegevens voor rekening van derden en in overeenstemming met de instructies van deze derden.

Toepassingsgebied

Het huidige privacybeleid heeft betrekking op alle diensten die worden aangeboden door of aan  CDC Design  en, in het algemeen, op alle activiteiten die door laatstgenoemde worden uitgevoerd.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens:

CDC Design bv, met haar maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Vijfhoekstraat 24 en handelend onder ondernemingsnummer 0643.814.239 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met CDC Design via: T: +32 471 03 09 26 – E-mail: info@cdc.design

Welke soorten persoonsgegevens worden door Yust Antwerpen verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de website of mobiele applicaties van CDC Design of een beroep doet op de diensten van CDC Design: Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer) / Contactgegevens (telefoonnummer, adres en e-mailadres) / Financiële gegevens (KBO-nummer, bankgegevens) / Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies) / Naast deze algemene informatie verwerkt Yust Antwerpen ook alle andere soorten informatie die u aan Yust Antwerpen heeft meegedeeld of die deze laatste over u heeft verzameld. Daarnaast kan Yust Antwerpen ook bepaalde informatie afleiden uit de feiten die u haar hebt meegedeeld. Daarnaast maakt Yust Antwerpen ook gebruik van cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Waarom en op welke rechtsgronden worden deze persoonsgegevens verwerkt?

  1. a. Gegevens van klanten: CDC Design verzamelt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van haar website of mobiele applicaties, of wanneer u een beroep doet op de door CDC Design geleverde diensten. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de goede werking van de website en de bijbehorende dienstverlening, alsmede voor de optimalisering en personalisering van deze dienstverlening. Concreet gebruikt CDC Design de persoonsgegevens van haar onder punt D opgesomde opdrachtgevers, alsmede, in voorkomend geval, van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen teneinde zorg te kunnen dragen voor een behoorlijke uitvoering van de met deze partijen gesloten overeenkomsten, het klantenbeheer, de boekhouding, het marktonderzoek, en direct marketing activiteiten zoals de verspreiding van promotionele of commerciële informatie of het gebruik op sociale media. De rechtsgronden voor de verwerking van dergelijke informatie zijn voorafgaande toestemming, de uitvoering van de betreffende overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het eigen gerechtvaardigd belang van CDC Design. Voor wat betreft direct marketing activiteiten via e-mail, zal CDC Design steevast voorafgaande toestemming vragen. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
  2. Gegevens betreffende medewerkers en leveranciers: CDC Design verzamelt de persoonsgegevens van haar personeel en zelfstandige medewerkers, evenals van alle andere leveranciers, hun personeel, medewerkers, aangestelden, en andere nuttige contactpersonen. Concreet gebruikt CDC Design de persoonsgegevens van haar medewerkers en leveranciers met het oog op een correcte uitvoering van de overeenkomsten met deze partijen, de personeels- en loonadministratie, het leveranciersbeleid, de boekhouding, en direct marketing activiteiten zoals het verspreiden van promotionele en commerciële informatie, of het gebruik op sociale media. De rechtsgronden voor de verwerking van dergelijke informatie zijn voorafgaande toestemming, de uitvoering van de betreffende overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het eigen gerechtvaardigd belang van CDC Design. Voor wat betreft direct marketing activiteiten via e-mail, zal CDC Design steevast voorafgaande toestemming vragen. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
  3. Gevoelige gegevens: Gevoelige gegevens omvatten onder meer gegevens die verband houden met ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, gezondheidsgerelateerde gegevens, religieuze of filosofische overtuigingen en opvattingen, of gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele geaardheid. In principe verzamelt CDC Design geen gevoelige gegevens, tenzij deze vrijwillig worden aangeboden of meegedeeld in het kader van de naleving van wettelijke of reglementaire verplichtingen. Gegevens over de persoonlijke gezondheid kunnen echter wel nuttig blijken om de dienstverlening te verbeteren en om te voldoen aan specifieke gezondheidseisen.
  4.  Andere gegevens: En tot slot verzamelt en verwerkt CDC Design persoonsgegevens van andere personen, zoals netwerkcontacten, nuttige contacten binnen de sector, vroegere werknemers en zelfstandige medewerkers, sollicitanten, enz. die van belang zijn in het kader van haar activiteiten en het marketing- en public relationsbeleid. De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang van CDC Design of, in voorkomend geval, een zaak van contractuele noodzakelijkheid.
  5. Worden uw persoonlijke gegevens meegedeeld aan derden? Uw persoonlijke gegevens worden nooit terloops verkocht of doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. CDC Design doet wel beroep op de volgende derden voor de uitvoering van de overeenkomst/ samenwerking met u: Werknemers en zelfstandige medewerkers van CDC Design, alsmede hun respectievelijke (management)bedrijven; Marketingbureau; Accountant; Accountant; Sociaal secretariaat; Verzekeringsmaatschappijen. Voor het overige worden uw persoonsgegevens slechts aan derden doorgegeven: Indien en wanneer u vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de vrijgave ervan; Indien en wanneer CDC Design onder een wettelijke verplichting of wettelijke verplichting valt om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen van frauduleus gebruik en misbruik ervan; of in geval van een gehele of gedeeltelijke reorganisatie van CDC Design, overdracht van haar bedrijfsactiviteiten, of faillissement.
  6. Beveiliging en vertrouwelijkheid: CDC Design verbindt zich ertoe alle redelijke technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegelaten toegang of de foutieve vrijgave van persoonsgegevens aan derden te vermijden. De werknemers, zelfstandige medewerkers, aangestelden en/of vertegenwoordigers van voornoemde derden zijn op hun beurt wettelijk verplicht om het vertrouwelijk karakter van uw persoonsgegevens te respecteren. Zij mogen deze gegevens enkel gebruiken in het kader van de doeleinden waarvoor ze werden meegedeeld. CDC Design kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde. De website of mobiele applicaties van CDC Design bevatten mogelijke links naar andere websites waarover CDC Design geen controle heeft en waarop noch deze privacyverklaring, noch het cookiebeleid van toepassing is. CDC Design aanvaardt in geen geval enige verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Het is ten zeerste aanbevolen dat u zorgvuldig het privacyreglement leest van elke site die u bezoekt.
  7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De gegevens worden door CDC Design verwerkt en bewaard gedurende een periode die nodig is voor de goede uitvoering van het doel waarvoor ze werden verzameld en verwerkt, of in het kader van de eventuele contractuele relatie die u met CDC Design hebt gesloten. Voor boekhoudkundige doeleinden zullen bepaalde persoonsgegevens minstens zeven jaar worden bewaard. Dergelijke persoonsgegevens die conform de boekhoudkundige voorschriften niet bewaard hoeven te worden, zullen worden verwijderd vanaf het moment dat CDC Design ze niet langer nodig heeft om de beoogde doelstellingen te realiseren. Evenzo zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen op uw uitdrukkelijk verzoek dat u ons meedeelt via de hierboven vermelde contactinformatie.
  8. Wat zijn uw rechten? Overeenkomstig de Belgische privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over de volgende rechten: Inzage in de gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben en die door CDC Design worden verwerkt, en, in voorkomend geval, de verbetering van onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te vragen of de verwijdering ervan, alsook – in bepaalde gevallen – de beperking van de verwerking van deze gegevens te eisen, of zich volledig tegen de verwerking ervan te verzetten. Om de overdracht van uw persoonsgegevens te vragen, hetzij door ze u in een leesbare vorm toe te sturen, hetzij door ze rechtstreeks door CDC Design over te laten dragen aan de nieuwe, door u aangeduide dienstverlener. Om bezwaar te maken tegen het openbaar gebruik van uw persoonsgegevens door direct marketing. Om een eerder verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden in te trekken. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met CDC Design via de hierboven vermelde contactgegevens. Indien u van mening bent dat er inbreuk is gemaakt op uw rechten en/of u bent ontevreden over de wijze waarop CDC Design uw verzoek of klacht heeft behandeld, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit via onderstaande contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, commission@privacycommission.be. Bovendien kunt u uw klacht ook richten tot de rechtbank indien u meent schade te hebben geleden ten gevolge van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  9. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid: Deze privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. De rechtbanken van de provincie Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat zou kunnen of zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze privacyverklaring.
  10.  Aanvaarding en wijzigingen: Door de website van CDC Design te bezoeken, een account te openen, u in te schrijven op de nieuwsbrief en, ten slotte, door uw reservering af te ronden, aanvaardt u alle bepalingen in deze privacyverklaring en bevestigt u dat u ermee instemt dat CDC Design uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt overeenkomstig de informatie die daarin wordt meegedeeld. Bovendien kan deze privacyverklaring op een later tijdstip worden herzien als gevolg van mogelijk in de toekomst veranderende wet- of regelgeving. CDC Design raadt u dan ook aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven. Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door CDC Design, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail naar info@cdc.design, per telefoon op +32 471 03 09 26, of per post naar CDC Design, Vijfhoekstraat 24, 2600 Antwerpen (Berchem).